AKTUALNOŚCI

Sukces Projektu dronpol

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

30 czerwca 2020 r. opublikowano wyniki tegorocznego konkursu. Nasz projekt pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy LTA Design poprzez utworzenie centrum pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby pomiarów i fotogrametrii niskopułapowej pod nazwą DRONpol" uzyskał wsparcie w wysokości 702 684,10 zł. 

Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zaoferować naszym klientom w pełni profesjonalne usługi z zakresu pomiaru zanieczyszczeń powietrza (monitorowanie smogu) oraz pomiarów fotogrametrycznych.

Wprowadzimy nową markę na rynek bezzałogowych statków powietrznych: centrum pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby pomiarów i fotogrametrii niskopułapowej DRONPOL. Nowy obszar działalności dotyczy usług z zakresu inspekcji infrastruktury, pomiarów zanieczyszczenia powietrza oraz fotogrametrii niskiego pułapu. Będziemy gromadzić i przetwarzać dane pozyskane z lotniczych systemów pomiarowych i fotogrametrycznych. Usługi będą dostępne na terenie całego kraju  - wiąże się to z nakładami inwestycyjnymi na rozwiązania systemowe, które pozwolą na równoczesną realizację wielu procesów przy zachowaniu najwyższej jakości.

 

30.04.2020

MAPAIR – SYSTEM WIELOWYMIAROWEJ DIAGNOZY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z WYKORZYSTANIEM ROJU DRONÓW

Projekt przewiduje realizację prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowego rozwiązania w postaci bezzałogowych statków powietrznych (BSP) służących do monitorowania stanu jakości powietrza. W ramach projektu wnioskodawca zdefiniował 3 zasadnicze problemy, które wymagają podjęcia działań badawczo-rozwojowych: Opracowanie odpowiedniego zminiaturyzowanego sensora zanieczyszczeń powietrza, Adaptacja i produkcja systemu sterowania rojem dronów, Opracowanie modelu i wdrożenie systemu przetwarzania, analizy i prezentacji danych. Warunkiem sukcesu projektu jest stworzenie właściwych rozwiązań w obszarze każdego z trzech zdefiniowanych problemów.

Więcej...